POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES:

1. Celem polityki prywatności oraz informacji o plikach cookies jest określenie zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez Sander System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 19, Kraków 31-231 w ramach sklepu internetowego Vastra.pl  Sklep internetowy Vastra.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie poufności w przekazywanych informacjach osobowych, w tym bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych w ramach e-sklepu.
DEFINICJE.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:

Administratorze – należy przez to rozumieć Sander System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową (z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 19, Kraków 31-231, KRS: 0000602806, NIP: 9452191256, REGON: 363747960) (dalej: „Administrator” lub „Sander System”);

 1. Dane osobowe –  należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 2. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności;
 3. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Sklep internetowy, e-sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem Vastra.pl
 5. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Sklep lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 6. Pliki cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową; cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu; plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika; pliki cookies pomagają analizować ruch internetowy; Pliki cookies umożliwiają dostosowywać operacje Użytkownika do jego potrzeb, upodobań i niechęci poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach Użytkownika. Większość cookies nie zbiera danych osobowych identyfikujących Użytkownika, a zamiast tego gromadzi bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki Użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub ogólną lokalizację Użytkownika. Jednakże, pewne informacje przechowywane w plikach „cookies”, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych korzystaniem z Sklepu przez Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sander System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 19, Kraków 31-231, REGON: KRS: 0000602806, NIP: 9452191256, REGON: 363747960 tel. 604 418 552, e-mail: kontakt@sandersystem.pl, kontakt@vastra.pl (dalej: „Administrator” lub „Sander System”).

 1. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika.

1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w tym wygenerowania zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego

2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;

3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora - w celu marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych.

4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika - w tym, w celu rejestracji konta zarówno w e-sklepie jak i aplikacji, odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przesyłania newslettera, uczestnictwa w ankiecie,

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.).
  Rodzaje gromadzonych danych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora.
 1. Administrator pozyskuje dane Użytkowników w następujący sposób:
 • poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu kontaktu, zamówienia, bądź rejestracji w aplikacji;
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe);
 1.  Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz swoimi danymi niezbędnymi do dokonania bieżącego zadania (np. złożenia zamówienia), które gromadzone są przez Administratora. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2.  Formularz oraz zawarte w nim dane, uzupełniane są przez Użytkownika w sposób dobrowolny. W przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w witrynie, bądź aplikacji Sklep internetowy będzie zbierał poniższe dane:     

-nazwisko i imię;
- adres zamieszkania;
- adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż podany przy rejestracji adres zamieszkania;
- adres poczty elektronicznej;  
- numer telefonu.

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupu, bądź korzystania z aplikacji w ramach e-sklepu.
  a) Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, w szczególności, podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, podmioty realizujące wysyłki, zapewniające usługi dodatkowe związane z zawartą transakcją, biorące udział w obsłudze reklamacji, banki, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący, organy publiczne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

b) Okres przetwarzania danych.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym, wykonania umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

c)  Uprawnienia Użytkownika.

1. Sander System przykłada wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji.  Podawanie danych przez Użytkownika e-sklepu jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z funkcji  e-sklepu do zamówienia i realizacji zamówienia, (zawarcia umowy sprzedaży), rejestracji konta.

2. W każdej chwili można zrezygnować z powierzenia nam danych, dobrowolnie rezygnując z wykorzystania wyżej wymienionych funkcjonalności e-sklepu. Dane osobowe pozostawione w e-sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.

5. W celu realizacji wskazanych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem kontakt@vastra.pl lub edycję danych na stronie e-sklepu.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych Użytkownika.

Transfer danych poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do zapewnienia Użytkownikowi preferencyjnych warunków zakupu, gwarantowanych przez producenta. Administrator zapewnia o zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń. W celu uzyskania kopii danych prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:  kontakt@vastra.pl

 1. Zabezpieczenie danych.

1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

 1. szyfrowanie połączenia między Użytkownikiem, a serwerem;
 2. szyfrowanie danych;
 3. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 4. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

2. Ponadto Administrator regularne testuje  i oceniania skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.      

 

3. PLIKI COOKIES.              

 1. Podmiot zamieszczający.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-sklepu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator e-sklepu Vastra.pl  Sander System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Bociana 19, 31-231 Kraków.

 1. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

1. Sander System korzysta z Plików cookies oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności e-sklepu Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z e-sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania e-sklepu. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z e-sklepu.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a)  dostosowania zawartości stron internetowych e-sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. W ramach e-sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „stałe” (persistent cookies) będące Plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

 1.  „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 2. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z e-sklepu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;

c) „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących e-sklepu.

d) „analityczne” Pliki cookies - ulepszają funkcjonowanie strony internetowej oraz mierzyą, nie identyfikując danych osobowych Użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych.
Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji.

1. Administrator informuje, że przechowywana informacja w plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy e-sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika e-sklepu.

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Więcej informacji na temat Plików cookies można znaleźć także w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące adresy:

5. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
6. Dodatkowo, Portal korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Portalu, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.
7. Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować  reklamy do Użytkowanika. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień Użytkownik plików cookies możesz zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez stronę z Pixela Facebooka, czy nie.

4. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI.

a) W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności ze względu na obowiązujące przepisy prawa bądź zmiany technologii internetowej, a także rozwój e-sklepu, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w sposób widoczny na stronie e-sklepu.

b) Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

c) Na stronie e-sklepu Administratora mogą zostać zamieszczone linki do innych stron WWW, Administrator jednak nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad przetwarzania danych na tych stronach.

Masz pytania?

Odwiedź naszdział FAQlubnapisz do nas

Napisz do nas

Odpowiemy tak szybko
jak to możliwe